Not known Facts About ثبت موسسه

در پایان خواهش دارم علی الخصوص در خصوص هزینه بیمه درمانی بیشتر توضیح داده شود چون امکان زیاد است من با نوه و داماد و دختر بزرگم مهاجرت کنیم و انها جوان هستند و هزینه بیمه انها چقدر خواهد شد اگر ب

read more

تغییرات شرکت - An Overview

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به ا

read more